Yeni Antlaşma 

Matta Markos Luka Yuhanna
Resullerin Romalılar 1 Korintoslulara 2 Korintoslulara
Galatyalılara Efesliler Filipililer Koloseliler
1 Selanikliler 2 Selanikliler 1 Timoteosa 2 Timoteosa
Titusa Filimona İbraniler Yakub
1 Petrus 2 Petrus 1 Yuhanna 2 Yuhanna
3 Yuhanna Yahuda Vahiy ilahiler

Eski Antlaşma 

Yaratılış Çıkış Levililer Sayılar
Tesniye Yeşu Hakimler Rut
1Samuel
2Samuel
1Krallar 2Krallar
1Tarihler 2Tarihler Ezra Nehemya
Esther Eyüp Mezmurlar Süleyman’ın Özdeyişleri
Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşaya Yeremya
Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea
Joel Amos Obadya Yunus
Mika Nahum Habakkuk Sefanya
Hagay Zekeriya Malaki WEB text
İncil ayetler    
Advertisements